زندگي

مبارزه ايست كه تنها با اميد نمي توان بمقصود رسيد زندگي قمار است ماجراست

انسان يامي برد يا مي بازد

زندگي مثل معركه ايست كه پايان ندارد وقتي كه صداي يك نفر

كم كم ضعيف وخاموش شد صدائي جوانتر ونيرومندتر

رشته بقيه داستان را مي گيرد

 و ادامه مي دهد.

 ازكتاب پر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید