تو....

زندگى مانند ىه پرتگاه هستش فقط کافىه ىه لحظه پات بلرزه تا همه چىز رو از دست بدى....

....

دوستت دارم  با تمام وجودم  فقط تو رو مى خوام...

....

مىدونى زندگى سخت هىتش وقتى تو کنارم نىستى و من تنها م...

کاش زندگى طور  دىگه اى بود...

/ 0 نظر / 87 بازدید