غنچه گل سرخ باغچه

اعصبام داغون شده ....

...

برف امد و بعد هم سرما  شدید شد و  بعد هم  بارون و برف باز هم و باز سرمای شدید

اما  غنچه گل سرخ داخل باغچه مون هنوز سرپا  ایستاده و تکون نخورده با اینکه 

باز نشده اما هنوز  زیبا و مثل یه عاشق  که توی زمستان و باد و بارون   و هر سختی

دیگه ایستادگی می کنه این غنچه  گل  سرخ هم  هنوز  مثل قبلش هستش  زیبا و

سرشار از  غرور و زندگی و عشق ...  غنچه ای که لایق  فقط یک نفر  هستش...

...

...

زیباترین لحظات  رو میشه  در بدترین لحظه ها بیاد آورد و با یاد  اونها   لحظات سخت

و بد رو گذروند... باید به امید ،اعتقاد و ایمان داشت...

...

من تنها نیستم و  من تنها نیستم... این اسم و خودم و  همه چیز  دروغه...

....

/ 1 نظر / 4 بازدید