رفتن و رسیدن

بیشتر وقتها تقصییر خودم بود ... مقصر خودم هستم نه هیچکی دیگه...

باید تغییر  همچون فصل زمستان به بهار... باید رفت به سراغ  بهار و منتظر  امدنش

نشد... باید رفت... سبک و آزاد و رها... باید رفت  و رسید... دیگر انتظار  باید  تمام شود

... فرصت منتظر ماندن نیست باید رفت...

/ 1 نظر / 4 بازدید
رضا

سلام .. حالا کجا با این عجله [چشمک] ادکی صبر سحر نزدیک است !!11 راستی یه سر هم با ما بزن ! نترس به کسی نمی گم !