من از زندگی بيهوده و مرگ بيخود وبی هدف می ترسم

 

 

چون هر دو پوچ است و بی معنی...

 

 

من از پوچی بيزارم ...

 

 

چقدر بد است که زندگی ومرگ ادمی پوچ وبی هدف باشد

 

 

فرق نمی کند چه هدفی را ادم در زندگی دنبال بکند!!!

 

 

 

مهم اين است زندگی بی هدف وپوچی نداشته باشد!!!

 

 

چگونه مردن هم مثل چگونه  زندگی کردن مهم هست!!!!

 

/ 0 نظر / 6 بازدید