ازادی بهترين چيز در دنيا است

 

 

 

کسی نميتواند که به انسان ازادی بدهد

 

 

 

فقط خود انسان ميتواند ازادی را بدست

 

 اورد

 

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
حسن

http://www.zend2.com/cgiproxy/nph-proxy.pl/010110A/http/tgp.89.com/gallery/?p=2YDN2QDN2Ez-.htm