هميشه بايد منتظر بود

 

 

منتظر عشق....

 

 

 

تا بياد ... تا وقتی که نوبت ما برسه...

 

 

 

نوبت عاشقی... نوبت مهر... محبت...

 

 

 

منتظر بودن بهتر از نا اميدی هستش!!!

 

 

مطمئن باشيد توی عمر هر ادمی

 

 

عشق حداقل يک بار سراغش مياد

 

 

بستگی داره ما چه جور باهش برخورد کنيم!!

 

 

با چشم باز عشق رو ببينيم وقبولش بکنيم

 

 

يا چشممون رو ببنديم به روش

 

 

ويه عمر حسرت بخوريم

/ 0 نظر / 7 بازدید