درین عشق بمیرید

 بمیرید، بمیرید، درین عشق بمیرید       درین عشق چو میرید همه روح پذیرید

 بمیرید، بمیرید، ازین مرگ مترسید          ازین خاک بر آئید و سماوات بگیرید    

بمیرید، بمیرید، ازین نفس بمیرید            که این نفس چو بند است و شما همچو اسیرید

یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان             چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید

 بمیرید، بمیرید به پیش شه زیبا               بر شاه چو مُردید همه میر و وزیرید

پی نوشت: یکی این شعر رو برای من فرستاده نمی دونم شاعر این شعر کی هستش

 

 

 

/ 2 نظر / 6 بازدید
مرجان

شاعرش مولاناست. یک راه شناختن شعرهای مولانا اینه که خوده شعر ملودی داره. شما هر شعر مولانا را با وشگن زدن یا پاشنه کفش به زمین کوبیدن که بخونی خودش میشه یه ترانه. من عاشقه شعرهای مولانا و خیام هستم. بهت پیشنهاد می کنم حتما دیوان اشعار این دو بزرگوار را بخون.

مرجان

بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید در این عشق چو مردید همه روح پذیرید بمیرید بمیرید و زین مرگ مترسید کز این خاک برآیید سماوات بگیرید بمیرید بمیرید و زین نفس ببرید که این نفس چو بندست و شما همچو اسیرید یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید بمیرید بمیرید به پیش شه زیبا بر شاه چو مردید همه شاه و شهیرید بمیرید بمیرید و زین ابر برآیید چو زین ابر برآیید همه بدر منیرید خموشید خموشید خموشی دم مرگست هم از زندگیست اینک ز خاموش نفیرید