تنها باعشق ميشه از تنهايی در امد

 

 

 

با عشق هيچ وقت ما تنها نيستيم

 

 

 

حتی اگه معشوق ما بميره

 

 

 

باز هم ما می تونيم

 

 

 

با ياد عشق اون زندگی کنيم

 

 

 

چون عشق هيچ وقت نميره

 

 

 

حتی با مردن ما وعاشق ما

/ 0 نظر / 7 بازدید