زندگی عشق مرگ

زندگي

عشق مرگ

 

 

 

همه ما در زندگي به اين سه كلمه زياد فكر كرده ايم

 

 

 

همه افراد اين سه كلمه را به نوعي در زندگيشان درك

 

ميكنند 

 

براي هر كس اين سه يك تجربه مخصوص هست

 

 

 

 

كه ديگران نميتواند مثل ان را تجربه كنند

 

 

 

همه ما

زندگي ميكنيم

 

 

 

 

عشق

به سراغ ما ميايد

 

 

 

واز دنيا مي رويم

 

 

 

 

 

درمورد

زندگي ومرگ همه ما متوجه ميشويم

 

 

 

اما در مورد

عشق بعضي متوجه نميشويم

 

 

 

يا دير متوجه ميشويم

 

 

 

هركس در زندگي فقط يك بار

عاشق ميشود

 

 

 

كه بايد قدر فرصتش را بداند

 

 

 

 

وگرنه در

عشق پشيماني سودي ندارد

 

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید