چون یار من او باشد، بی‌یار نخواهم ماند

چون غم خورم او باشد غم‌خوار نخواهم شد

تا دلبرم او باشد دل بر دگری ننهم

تا غم خورم او باشد غمخوار نخواهم شد

چون ساختهٔ دردم در حلقه نیارامم

چون سوختهٔ عشقم در نار نخواهم شد

.....

دلم گرفته . دلم از این هوا گرفته. دلم از این زمانه نا مراد گرفته. .... کاش میشد همه چیز به اراده آدم حداقل یه روز بود...

این روزها دچار رخوت و کرختی شدیدی شدم هیچ کاری نمیکنم انگار هیچ حال و آینده ی وجود  ندا

/ 0 نظر / 20 بازدید