تنها راه

 عشق و عاشقی تنها راه زندگی نيست

اما  تنها راهيی که می تونی به ارامش برسی

البته اگه عشقت واقعی باشه و از ته قلبت

اگه يه روز رسيد که ديدی از عشق متنفر شدی بدون که اون روز تو از درون مردی

و فقط داری ادای زندگی رو در مياری...

کجايی که خيلی منتظرت هستم پس چرا نميايی من ديگه تحمل صبر کردن رو

ندارم.  بيا که می خواهم يه بار ديگه بهت بگم دوستت دارم

 

/ 1 نظر / 5 بازدید