با یک نگاه شروع شد و با یک صدا به پایان رسید...  واقعا فروغ فرخزاد درست گفته: تنها

صدا  ست که می ماند. الان تنها  اخرین  صدا و حرفش به یادم مونده. خدا حافظ...