می دونید وقتی ادم برف بخواهد و  برف بباره و بعدش سریع بارون پشت سرش بباره

اون وقته که مابین  حس برف بازی و سرسره بازی و حس   شاعرانه و رفتن زیر بارون

قدم زدن  زیر بارون گیر می کنی و گیج میشی و سرت درد می کنه و منفجر میشی ...

درست مثل الان که هوا اینجوری شده اینجا...