بدترین نفرین برای یک فرد اینکه آرزو بکنی که  توی  خیابون دستشویی  اش بگیره و

دستشویی پیدا نکنه و یا وقتی توی یه جای مهم  هستش  وقتی  دستشویی  رفت

یهو  اب قطع بشه...

بدترین  نفرین  برای یه فرد اینکه  آرزو بکنی   همش دور خودش بچرخه و هر روز مجبور

باشه دقیقا  کارهای دیروزش رو مو به مو اجرا بکنه و هیچ تغییری هم توی این کارها

براش ایجاد نشه...

 بدترین نفرین  برای یه فرد اینکه آرزو بکنی همیشه بین جمع باشه و اما هیچکسی  پیدا

نشه که حرفهای اون رو متوجه بشه و  اون توی جمع  احساس تنهایی بکنه و تا اخر عمر

این احساس دست از سرش بر نداره...

 بدترین  نفرین برای  یه فرد اینکه  آرزو بکنی  اون همیشه افسوس روز گذشته اش رو

بخوره ...