عشق وقتی يه طرفه باشه باعث  مرگ تدريجی روح ادم ميشه

عشق يه طرفه مثل جاده ای که به يه پرتگاه ختم ميشه هر کاری بکنی باز از بين ميری

هيچ وقت نبايد ادم انتظار داشته باشه توی يه عشق يه طرفه به خوشبختی برسه

هيچ وقت هم ادم نبايد  تا وقتی متوجه نشده طرفش دوستش داره يا نه  به اون ابراز

عشق بکنه هيچ وقت


يه شعر جالب

 بامن سخن  از تو مرد و زن می گفتند

از عهد شکستند سخن می گفتند

باور ز کسم نبود اين گفته دريغ

ديدم تو همانی که به من می گفتند