وقتی همه چیز روبراه باشه میتونی همه چیز رو خوب ببینی ......

.........

وقتی کسی رو دوست داشته باشی زندگی برات درست مثل روزهای زیبای بهاری میشه حتی اگه آخر های پاییز باشه و هوا سرد و بارونی باشه. اما باز تو احساس خیلی خوبی بهت دست میده...