وقتی یه چیز  یواش یواش توی جون و ذهن و روانت  رخنه بکنه  تمام  وجودت رو بگیره اون وقته که یهو می بینی تمام زندگیت این چیز شده... تنهایی ...وقتی چیزی رو بدونی نتونی بگی  این  یعنی ناامیدی و  یه زخم  که برای درمانش روش هی نمک می پاشند و تو  زیاد نمی تونی  فریاد بزرنی و اون فریادی رو هم که میزنی خاموش  هستش و هیچ کس نمی شنوه و درک نمی کنه...

...