وقتی راهی نیست  وقتی چاره ای نیست  وقتی پناهگاهی نیست وقتی جز درد  چیزی نیست وقتی جز غم همراهی نیست وقتی دری برای تو باز نیست وقتی در تمام دنیا برات یاوری نیست وقتی وقت برای عاشقی نیست وقتی  ، وقتی نیست  . باید فقط بخندی  چون دیگه جز خنده راهی نیست...