دلم گرفته . حسابی دلم گرفته. از این زندگی و  آدم های این زندگی... دلم گرفته و نمیشه دستم رو بلند کنم و  ابرها سیاه رو از کنار ماه  زندگیم  کنار بزنم  تا شاید توی این تاریکی  شب مانند زندگیم ، نوری   روشنش  بکنه... دلم خیلی گرفته به اندازه تمام لحظاتی که در این دینا سر کردم . به اندازه تمام لحظاتی به تو فکر کردم... دلم گرفته و چاره ای  برای درمانش نیست به جز اینکه منتظر باشم که کی تموم میشه...