اطمینان داشتن به آینده و ثبات داشتن  توی زندگی خیلی مهم هستش . اینکه به آینده امید داشته باشی و تا حدودی  زیادی اطمینان داشته باشی باعث میشه خیالت راحتتر باشه و بتونی برای بعد برنامه ریزی بکنی . امید داشتن خیلی مهم هستش وگرنه بدون امید به آینده اگه همه چیز هم داشته باشی  انگار هیچ چیزی نداری...