فردا باید  برم پیش متخصص  جراحی فک و  صورت تا دندانم رو اگه بتونه بکشه. خدا کنه  درست بشه...