مرگ گاهي ودكا مي نوشد

 

 مرگ درذهن اقاقي جاری است

 

مرگ با خوشه انگورمي ايد به دهان