نمیدونم چه افسونی در چشمها هست که میشه در یک دیدار  که شاید اولین و آخرین دیدار بوده ، محو  چشم ها  شد و هیچ چیز تا آخرین لحظه رو ندید . میشه محو شد  در اون افسون جادویی که توی چشمها موج میزنه و  فقط تنها چیزی که به یاد بیاری اون چشم ها بوده دوتا چشم که محو نگاهش شدی  و انگار فقط توی اون لحظات اونجا یه جفت چشم بوده . چشم های که تو مجذوب اونها شدی محو نگاه کردن اون دوتا چشم شدی... انگار یه جادویی و افسونی چشم ها داره....کاش میشد دوباره دید...