اين شعر رو دوست دارم نمي دونم شايد هنوز كه هنوزه من منتظرم...

لحظه ديدار نزديك ست.

باز من ديوانه ام مستم.

باز ميلرزد دلم دستم.

باز گويي در جهان ديگري هستم.

اخوان ثالث