بعضی وقتها دل فقط با گفتن آروم تر میشه این فوران آتشی که در درون هستش با خارج شدن کلمات از دهان   فروکش می کنه... گاهی وقتها باید گفت با اینکه میدونی و میدوند که گفتن بی فایده هستش اما برای آروم شدن باید گفت.....درست مثل پیر مرد داخل خط واحد...

دیروز حسابی دلم گرفته بود انگار  غروب روز جمعه بود دیروز عصر   خوبی نبود یه حس بدی داشتم...

...

دیگران قرعه قسمت همـه بر عیش زدند
دل غـمدیده ما بود که هـم بر غـم زد
حافظ