درست مثل درختهای باغ های کنار جاده که توی این هوای سرد و ابری ، خالی از هر برگی و نشانه زندگی هستند دوباره برگ زنده خواهم شد دوباره نشانه های زندگی بیدار خواهد شد . درست مثل درختهای که انگار خشک هستند و منتظر رسیدن بهار هستند تا دوباره  درختهای پر برگ و زیبا بشند ، خواهم شد... درختی خشک اما از درون زنده ...