استرس شدید دارم . بدجوری گرفتار شدم. واقعا بدجوری گرفتار شدم... قلبم از استرس زیاد  داره منفجر میشه...