روزهای زندگی بعضی وقتها درست مثل ته سیگارهای هستش که یه مرده چند روز پشت سر هم بعد از کشیدن پیا پی سیگار روی زمین انداخته بود... مثل یه سیگار که  دود شده  که جز سیاهی و دود  هیچ چیزی نداره ... مثل یه ته سیگار ....

....

مهم نیستش که کی باشی یا چی باشی یا کجا بشینی مهم اینکه زیر برف بتونی تو هم سفید بشی  درست مثل برف....

....

بی اعتمادم کن به همه دنیا این که با من باش

کنار من تنهــا،کنار من تنهــا،کنار من تنهــا

 

از اولیـن جمله ات،فهمیــده بــودم زود

عشقهــای قبل از تو،سوء تفاهــم بــود

 

اونــقدر میخوامــت،همــه باهات بد شــن

با حســرت هر روز از،کنار ما رد شن

 

حالـم عوض میشـه،حرف تو که باشـه

اسم تــو بارونــه،عطـر تو همراشــه

 اون گوشه از قلبم که مال هیچکس نیست

کی با تو آروم شد؟اصلا مشخص نـیست

شاد مهر