خوب عروسی هم تموم شد  حال پست های در  خانواده  ما تغییر پیدا کرده . پدر و مادر  توی پست سابق ابقا شدن و  خواهرها یه درجه ارتقا مقام و درجه پیدا کردن و من هم باز  شدم بچه یکی مونده به آخر و  تک پسر خانواده  و تغییری در وضعیتم ایجاد نشدنیشخند از خود راضی لبخند