اين روز رو به شما تبريک ميگم

 

روزوصل دوستداران ياد باد

ياد باد ان روزگاران ياد باد

کامم از تلخی چون زهر گشت

بانگ نوش شاد خواران ياد باد