هوا این شبها روشن هستش با یه مه  که هوا رو روشن کرده و درست شده مثل شبهای که توی کتاب شبهای روشن هستش  فقط کسی نیست که توی این شب گردی ها توی این خیابونها و پارکهای آروم  و نسبتا ساکت و یخ زده، تا سر قرار  معشوقش همراهی بکنم!... از فیلم شبهای روشن خیلی خوشم میاد. یه حس سرما و یخ زدگی و سردی در تمام فیلم موج میزنه اما درون این سرما  حرارت  خیلی کم  عشق هم وجود داره... شبها یخ زده هستش با اینکه حسابی احساس سرما می کنم و از سوز  سرمای بادی که می وزه ، صورتم  یخ می زنه اما باز  این شب ها رو دوست دارم... این شبهای روشن رو....