شاد بودن

 شاد بودن وقتی همه دست به دست هم دادن تا تو شاد نباشی چه جوری ميشه

 نه  شاد بودن با اين وضع هم ميشه اگه باور داشته باشی که    عشق دوستی و مهر

وجود داره حالا هر چند کم

 

 اگه  خودت باعث ناراحتی ديگران نشی اگه به جهان دوباره و اين بار با علاقه نگاه کنی

 

 اگه زشتی های دنيا رو فقط نبينی  زيبا هاش رو هم ببينی با اين که الان خيلی کمه

 

 می تونی شاد بشی  عشق اون موقع به سراغت می اد

 

من شاد هستم هميشه اين حرف رو به خودتون بزنيد

 

اميدوارم اين هفته به يکی از ارزو هاتون برسيد ومن هم به يکی از ارزو هام برسم

 

دعا کنيد