زندگي رسم خوشايندي 

 

  است

 

 زندگي حس غريبي است

 

كه يك مرغ مهاجر دارد

 

زندگي سوت قطاري است

 

كه در خواب پلی مي پيچد