جدیدا  دو در دو میشه 7 تا

اگر فرض کنیم 

n=2 , m=2

نتیجه می گیرم که

mxn - (m+n) /4 + (mx n)=7

نتیجه اخلاقی  این محاسبه اینکه کلا باید بیخیال حساب و کتاب بود و  واقعیت ها رو قبول کرد!