زيباترين چيز دنيا رو تقديم به کسی کنيد که دوستش داريد يعنی عشق رو

 يه شعر جالب

دختری از قوم عيسی من گرفتارش شدم

يا محمد همتی کن تا مسلمانش کنم