کلاغ پرید و رفت

سگ سیاه  ، با سرعت تمام دور شد 

گربه سیاه رنگ به آهستگی  از دید ناپدید شد

من  به خوشبختی در سکوت  رسیدم...

....

یکی گفت که انقدر منطقی باش که بپوسی !! 

من هم  میخوام زودتر متلاشی و پوسیده بشم  ...

...

از ٣۶ بازدید کننده ای امروز از  اینجا بازدید کرده متشکرم. با اینکه نمیدونم کی هستش 

کجاست....