عيد مبعث رو به شما تبريک می گم

 

مخصوصا به يکی از دوستانم


شاد بودن و شاد زندگی کردن ارزو  دست نيافتنی من هستش

هر وقت احساس شادی کردم يه اتفاق بد افتاده يا يکی باعث شده

من ديگه احساس شادی نکنم. نمی دونم چرا اينها رو دارم مينويسم

اما واقعيت زندگی من همينه هر کاری کردم نتونستم تغييرش بدم

حالا نگيد که همه زندگيشون اين شکليه و تو سعی نکردی درست

 اما من سعيم رو کردم در حد توانم.

 من اميدوارم همه دوستانم شاد باشن هميشه.

اگه شاد هستيد  شاد يتون رو با بقيه قسمت کنيد البته نه پولتون رو

چون شادی با پول تقسيم نميشه بلکه با مهر و محبت و دوستی تقسيم ميشه

پول فقط احتياجات مادی رو رفع ميکنه با خودش شادی نمياره