نميخواستم نام چنگيز را بدانم

نميخواستم نام  نادر را بدانم

نام شاهان را

محمد خواجه وتيمور لنگ

نام خفت  دهندگان را نمی خواستم و

خفت چشندگان را.

می خواستم نام تو را بدانم.

وتنها نامی را که می خواستم

ندانستم

شاملو