لحظه دیدار نزدیک ست.

باز من دیوانه ام مستم.

باز میلرزد دلم دستم. 

باز گوئی در جهان دیگری هستم.

های! نخراشی بغفلت گونه ام را تیغ! 

های نپریشی صفای زلفکم را دست!

و آبرویم را نریزی دل! 

_ ای نخورده مست_

لحظه دیدار نزدیکست. 

اخوان ثالث

......

عید غدیر خم رو پیشاپیش تبریک میگم.