سیزده

هیچ وقت توی وجود یکی دیگه سرما رو ایجاد نکن. با سرمای  بیرون میشه  مقابله کرد

اما...