امروز سالگرد درگذشت  مادربزرگ عزیزم  هست ... تنها کسی که از با تمام وجودم

دلم براش تنگ شده و  هیچ وقت نتونستم  نبودنش رو  قبول کنم.... هفتم مهر  هر سال

یادآور  این غم  برای من  هستش... روحش  شاد و قرین  رحمت الهی...