بزرگ بودن به اینکه بتونی یه  بستنی  یک کیلوی در عرض  یه ربع تموم بکنه....

....

  هنداونه  برای نشستن  هستش  نه توپ!...

....

دیروز  دیدم لبو می فروشند . چقدر زود  دوباره پاییز و زمستان  سر رسید.

به قول شاعر:

 هوا سرد است و  یار از من چغندر پخته می خواهد...

...

وقتی  بوی کباب می اد و تو  قول دادی هیچ نوع غذایی  تا یک هفته بیرون  نخوری

و البته خانه هم  باید یه رژیم غذایی  خاصی رو رعایت کنی ،واقعا برات  یه عذابه...

(البته وقتی بدونی کباب های این کبابی بیشترا نیم پز و خورد شده   و بد هستش

یه کم از عذابت کمتر میشه)