حالم خوبه.  خیلی خیلی خوبم.  می تونم  از اینجا تا  اون ور شهرم  رو پیاده برم توی

کوچه  و زیر درختها   کنار خیابون  قدم بزنم . سر  چهارراه ها  برای  چراغ  قرمز بایستم

و  به صدای  گنجشک ها گوش بدم و  به قیافه  گربه های   زل بزنم و  به آواز  قناری های

داخل  قفس  جلوی مغازه ها  گو ش بدم و  راه برم  و راه برم و راه برم.... 

زندگی  زیباست  نمیدونم  اسم  یه فیلم بود یا یه کتاب  یا یه جمله  تنها  ...

چند روز پیش فکر می کردم زندگی این نیست که  ما می بینیم... واقعا زندگی چی

هستش؟!... نمیدونم  ... خیلی مهم  هست  که  بدونم  اما باز  هم مهم نیست که

نمیدونم  . از حالا  تا آخرین  نفس فرصت  دارم که بدونم ... اگه هم نشد  بدونم 

مهم نیست...

...