نه

یه روز که زود  یا دیر آخرش سر میرسه، همه می میرن به نوبت فرقی نداره

  که اون روز کی باشه بالاخره  سر میرسه...اما تا وقتی که نیموده چرا ناراحت

اون روز هستی ؟؟؟...  شاد باش...