هشت

تا  اون روز چیزی  نمونده، من صبر می کنم تو هم صبر می کنی ؟...