هفت

تلاش برای خوبی. همراهی  با یکی تا آخر عمر. عشق واقعی. خودشناسی  و

فهمیدن اینکه  کی  هستی... کامل شدن...