وقتي كه از كسي خوشت امد به اون بگوچون همين نگفتن هاست كه

 

باعث ناراحتي و تنهايي ميشه 

 

ما زياد زندگي نميكنيم كه ادم بخواد يه روزي حرف دلش رو بزنه

 

 

واقعا فردا ديره چون ما الان زندگي مي كنيم نه فردا.

 

 

اين رو هم يادت باشه عشق فقط يه بار سراغت مياد و منتظر تو نميمونه كه

 حرف دلت رو بگي

 

زود ميره وتو بايد هميشه ناراحت باشي كه كاري نكردي كه نره

 

 

واژه ها را بايد شست.

 

واژه بايد خود باد واژه بايد خود باران باشد

 

چترها را بايد بست

 

زير باران بايد رفت.

 

فكر را خاطره را زير باران بايد برد.

 

با همه مردم شهر زير باران بايد رفت.

 

دوست را زير باران بايد ديد.

 

عشق را زير باران بايد جست.

 

زير باران بايد با زن خوابيد.

 

زير باران بايد بازي كرد.

 

زير باران بايد چيز نوشت حرف زد نيلوفر كاشت

 

زندگي تر شدن پي در پي

 

زندگي آب تني كردن در حوضچه«اكنون» است.

 

رخت ها را بكنيم:

 

آب در يك قدمي است.

 

سهراب