قرار بود برای اولین بار برای یه پوشه (فایل ) کامپیوتر  اسم انتخاب بکنیم.  استاد

برگشت گفت:  که بچه ها هر اسمی و عددی  الان  انتخاب کنید تا آخر  به یادتون

می مونه و ناخود آگاه  باز هم  ازش  استفاده  میکنید... راست می گفت.  هنوز

یادم مونده... اولین انتخاب  . اولین کار  ... اولین عشق... اولین  کلمه... اولین......