چهار

 تا به حال سعی کردی یه روز  نقاب ها  از روی شخصیت  خودت بر داری و ببینی 

 واقعا کی هستی؟!!!